Hessel fan ‘t Paradijske

Male Netherlands
8 years old
NHSB 2808568
Father: NHSB 2311881 Harko fan’t Paradijske
Mother: NHSB 2532656 Bernou fan’t Paradijske
Birth: 2010-09-04
Kennel: fan ‘t Paradijske
Harko fan’t Paradijske
Ulco fan’t Paradijske
Allard Leeuw v.d. Eenhoornleijn
Noltsje fan’t Paradijske
Karin fan’t Paradijske
Alger fan’t Gaele Fjild
Hedwich fan’t Winalduhiem
Bernou fan’t Paradijske
Joffer
Us Mâlle Peer fan it Drentse Hiem
Twigy
Branda fan’t Paradijske
Ludo fan’t Heidehiem
Hedwich fan’t Winalduhiem