Fabe Tjibbe út it Suden

Male Netherlands
6 years old
NHSB 2927356
Father: NHSB 2800591 Gjerrit v.’t Hondsdraf
Mother: NHSB 2793570 Bregje Fenna út it Suden
Birth: 2013-06-05
Kennel: út it Suden
Gjerrit v.’t Hondsdraf
Maiko fan Mel’s Famke
Jilles van Munsalvaesche
Astrid of the Dutch Working Clas
Imke v.d. Woefstee
Ronne fan’t Heidehiem
Imke fan’t Paradijske
Bregje Fenna út it Suden
Yep fan’t Fûgelhiem
Kanne uit Kempernoel
Barta
Geertje v. Maarheez’s Hof
Stabylands Foppe von Anne Djulre
Yana