Renke

Male Netherlands
2 years old
NHSB 3062453
Father: NHSB 2928882 Ake
Mother: NHSB BYL.G-0-3022404 Benthe
Birth: 2016-11-01
Ake
Elard fan de Frije Wetters
Perkins fan de Gauster Hoppen
Mare Dieke fan de Frije Wetters
Ieke fan Smahusum
Ijje
Guusje fan Smahusum
Benthe
Floris fan ’e Wetterkrite
Pôpe-Beauwe v. Emelangen
Tialda-Wiske fan ’e Wetterkrite
Beitske
Riemer
Maarke v. Huize de Grift