Wobbe fan ’e Weiwiske
NHSB 2442346
Born in 2003
Male Netherlands
Birth: 2003-03-09
Colour: zwart
Kennel: fan ’e Weiwiske
Thiadmar v.d. Kraay Heide
Casper v. Wiejanka
Boadzer
Froukje v. Wiejanka
Jarmke Jaereh v.’t Nienoord
Victor Lolke v.d. Lissedodde
Froane Marijke v. Wiejanka
Feike fan de Zeushounen
Ares
Momo Fân it Elzenhiem
Ella Fân Aldfaers Erf
Clazina fan de Zeushounen
Bram
Ferdau fan’t Fûgelhiem