Wobbe fan ’e Weiwiske

Male Netherlands
16
NHSB 2442346
Father: NHSB 2022002 Thiadmar v.d. Kraay Heide
Mother: NHSB 2174605 Feike fan de Zeushounen
Birth: 2003-03-09
Colour: zwart
Kennel: fan ’e Weiwiske
Thiadmar v.d. Kraay Heide
Casper v. Wiejanka
Boadzer
Froukje v. Wiejanka
Jarmke Jaereh v.’t Nienoord
Victor Lolke v.d. Lissedodde
Froane Marijke v. Wiejanka
Feike fan de Zeushounen
Ares
Momo Fân it Elzenhiem
Ella Fân Aldfaers Erf
Clazina fan de Zeushounen
Bram
Ferdau fan’t Fûgelhiem