Zeger Melis v.d. Amandelgaard

Male Netherlands
8 years old
NHSB 2793202
Father: NHSB 2424382 Beau fan ’e Fryske Merk
Mother: NHSB 2572763 Izabente fan de Wite Stjelp
Birth: 2010-05-03
Colour: zwart en wit
Kennel: v.d. Amandelgaard
Beau fan ’e Fryske Merk
Sjouke-Wabbe v. Emelangen
Boebus fan it Drentse Hiem
Marrit v. Emelangen
Iris fan it Drentse Hiem
Bello
Karmen Mentha fan it Drentse Hiem
Izabente fan de Wite Stjelp
Bram Drummer v.d. Smedeman
Ebrick fan de Frije Wetters
Nieske Aafke from the Dogstable
Klaske fan de Wite Stjelp
Boele v.d. Waai Hoeve
Nynke fan de Frije Wetters