Roade
NHSB 2805444
8 years old
Male Netherlands
Birth: 2010-08-06
Colour: zwart
Jhuto v.d Rietwarren
Wobbe fan ’e Weiwiske
Thiadmar v.d. Kraay Heide
Feike fan de Zeushounen
Rûfa fan ’e Fryske Merk
Boate
Iris fan it Drentse Hiem
Hiske
Dycko Dibbes fan de Gauster Hoppen
Nanne Dibbuz from the Dogstable
Dibbes
Bottje v.d. Kapelberg
Broer fan de Frije Wetters
Wanda v.d. Kraay Heide