Jarich

Male Netherlands
7 years old
NHSB 2871068
Father: NHSB 2563376 Djurre v. Schilligeham
Mother: NHSB 2686275 Hanne-Harmke fan Smahusum
Birth: 2012-02-15
Colour: bruin met witte aft.
Djurre v. Schilligeham
Bûkemantsje
Ids v. Emelangen
Sunny
Berber v. Huize de Grift
Ebrick fan de Frije Wetters
Boukje v.d. Waai Hoeve
Hanne-Harmke fan Smahusum
Jibbe fan ’e Âldtsjerkster Mar
Caesar
Bertha Foekje v.d. Smedeman
Murkje fan Smahusum
Fedde fan de Wite Stjelp
Eefje fan Smahusum