Jule fan de Gauster Hoppen

Female Netherlands
5 years old
NHSB 2922292
Father: NHSB 2442346 Wobbe fan ’e Weiwiske
Mother: NHSB 2743690 Djoeke fan de Gauster Hoppen
Birth: 2013-04-29
Colour: bruin met witte aft.
Kennel: fan de Gauster Hoppen
Wobbe fan ’e Weiwiske
Thiadmar v.d. Kraay Heide
Casper v. Wiejanka
Jarmke Jaereh v.’t Nienoord
Feike fan de Zeushounen
Ares
Clazina fan de Zeushounen
Djoeke fan de Gauster Hoppen
Onno fan ’e Fryske Merk
Sjouke-Wabbe v. Emelangen
Iris fan it Drentse Hiem
Silke fan de Gauster Hoppen
Thialf fan ’t Wyldpaed
Rapke fan de Gauster Hoppen