Sinne
NHSB3039176
2 years old
Female Netherlands
Birth: 2016-03-29
Colour: bruin met witte aft.
fan ’e Leumoune Lubbe Boessoan
Aboes Boes Vroman
Fokke Friso fan de Zeushounen
Aaltine fen’t Blommehof
Jikke
Berend fan de Wite Stjelp
Hiske
Aby Fenna fan de Bistefreon
Lieuwe
Rembrand
Frieske v. Huize de Grift
Fenna fan it Frije Hiem
Djurre fan de Frije Wetters
Femke fan de Wite Stjelp