Sinne

Female Netherlands
3 years old
NHSB3039176
Father: NHSB 2937878 fan ’e Leumoune Lubbe Boessoan
Mother: NHSB 2775720 Aby Fenna fan de Bistefreon
Birth: 2016-03-29
Colour: bruin met witte aft.
fan ’e Leumoune Lubbe Boessoan
Aboes Boes Vroman
Fokke Friso fan de Zeushounen
Aaltine fen’t Blommehof
Jikke
Berend fan de Wite Stjelp
Hiske
Aby Fenna fan de Bistefreon
Lieuwe
Rembrand
Frieske v. Huize de Grift
Fenna fan it Frije Hiem
Djurre fan de Frije Wetters
Femke fan de Wite Stjelp