List of dogs

  • 1(current)
  • 2
  • 3
Dogs found: 5057
Name Registration no. Father Mother Country Born
Aaldert NHSB BYL.G-1-3119288 Hidde Benthe 2018
Maino NHSB BYL.G-1-3119287 Hidde Benthe 2018
Marije NHSB BYL.G-1-3119289 Hidde Benthe 2018
Bieuwkje NHSB 3119019 Loebas Boet fan’t Ruumels Hiem Sjoukje 2018
Doede NHSB 3119015 Loebas Boet fan’t Ruumels Hiem Sjoukje 2018
Fya NHSB 3119020 Loebas Boet fan’t Ruumels Hiem Sjoukje 2018
Gosse NHSB 3119016 Loebas Boet fan’t Ruumels Hiem Sjoukje 2018
Hotze NHSB 3119018 Loebas Boet fan’t Ruumels Hiem Sjoukje 2018
Libbe NHSB 3119017 Loebas Boet fan’t Ruumels Hiem Sjoukje 2018
Foske Sinne fan it Kapteins Hiem NHSB 3112192 Cis Mike Onder de St. Jan Blomke’s Sinne fan de Frije Wetters 2018
Jetske Sinne fan it Kapteins Hiem NHSB 3112194 Cis Mike Onder de St. Jan Blomke’s Sinne fan de Frije Wetters 2018
Sterre Sinne fan it Kapteins Hiem NHSB 3112193 Cis Mike Onder de St. Jan Blomke’s Sinne fan de Frije Wetters 2018
Dirkje-Lobke Aan ‘t Getijwetter NHSB 3110929 Bauke Lobke 2018
Douwe-Wiebe Aan ‘t Getijwetter NHSB 3110925 Bauke Lobke 2018
Elske-Lobke Aan ‘t Getijwetter NHSB 3110931 Bauke Lobke 2018
Famke-Lobke Aan ‘t Getijwetter NHSB 3110928 Bauke Lobke 2018
Imke-Lobke Aan ‘t Getijwetter NHSB 3110926 Bauke Lobke 2018
Jeltje-Lobke Aan ‘t Getijwetter NHSB 3110927 Bauke Lobke 2018
Olle-Wiebe Aan ‘t Getijwetter NHSB 3110924 Bauke Lobke 2018
Wytske-Lobke Aan ‘t Getijwetter NHSB 3110930 Bauke Lobke 2018
Doutzen fan it Elzenhiem NHSB3105165 Doekele Vroman Barber fan de Frije Wetters 2017
Epke fan it Elzenhiem NHSB3105161 Doekele Vroman Barber fan de Frije Wetters 2017
Femme fan it Elzenhiem NHSB3105163 Doekele Vroman Barber fan de Frije Wetters 2017
Jouke fan it Elzenhiem NHSB3105162 Doekele Vroman Barber fan de Frije Wetters 2017
Nanne fan it Elzenhiem NHSB3105164 Doekele Vroman Barber fan de Frije Wetters 2017
Hailey NHSB BYL.G-1-3104452 Halbe Krolhier fan de Frije Wetters Rita v. Frankrijk-Noord 2017
Kees NHSB BYL.G-1-3104450 Halbe Krolhier fan de Frije Wetters Rita v. Frankrijk-Noord 2017
Nikki NHSB BYL.G-1-3104453 Halbe Krolhier fan de Frije Wetters Rita v. Frankrijk-Noord 2017
Pallas NHSB BYL.G-1-3104454 Halbe Krolhier fan de Frije Wetters Rita v. Frankrijk-Noord 2017
Seb NHSB BYL.G-1-3104451 Halbe Krolhier fan de Frije Wetters Rita v. Frankrijk-Noord 2017
Daan v.d. Grancyhoeve NHSB BYL.G-0-3102778 Devil v.’t Seebosch Hiske 2017
Dirk v.d. Grancyhoeve NHSB BYL.G-0-3102779 Devil v.’t Seebosch Hiske 2017
Djouke v.d. Grancyhoeve NHSB BYL.G-0-3102782 Devil v.’t Seebosch Hiske 2017
Djura v.d. Grancyhoeve NHSB BYL.G-0-3102781 Devil v.’t Seebosch Hiske 2017
Doeie v.d. Grancyhoeve NHSB BYL.G-0-3102783 Devil v.’t Seebosch Hiske 2017
Dolf v.d. Grancyhoeve NHSB BYL.G-0-3102780 Devil v.’t Seebosch Hiske 2017
Afke NHSB3093087 Ake Sjieuke v.d. Meiakkers 2017
Boaike NHSB3093091 Ake Sjieuke v.d. Meiakkers 2017
Dotte NHSB3093088 Ake Sjieuke v.d. Meiakkers 2017
Famke NHSB3093084 Ake Sjieuke v.d. Meiakkers 2017
Houna NHSB3093089 Ake Sjieuke v.d. Meiakkers 2017
Jet NHSB3093092 Ake Sjieuke v.d. Meiakkers 2017
Joppe NHSB3093082 Ake Sjieuke v.d. Meiakkers 2017
Lobke NHSB3093090 Ake Sjieuke v.d. Meiakkers 2017
Maam NHSB3093086 Ake Sjieuke v.d. Meiakkers 2017
Senne NHSB3093085 Ake Sjieuke v.d. Meiakkers 2017
Teun NHSB3093083 Ake Sjieuke v.d. Meiakkers 2017
Aye NHSB3092743 Epke fan ’e Wetterkrite Wikke v.d. Eestroom 2017
Eike NHSB3092742 Epke fan ’e Wetterkrite Wikke v.d. Eestroom 2017
Joeke NHSB3092741 Epke fan ’e Wetterkrite Wikke v.d. Eestroom 2017
Kune NHSB3092744 Epke fan ’e Wetterkrite Wikke v.d. Eestroom 2017
Poike NHSB3092745 Epke fan ’e Wetterkrite Wikke v.d. Eestroom 2017
Ype NHSB3092740 Epke fan ’e Wetterkrite Wikke v.d. Eestroom 2017
Minke NHSB BYL.G-1-3090657 Doede v.d. Eestroom Diede Dokkum v.d. Meiakkers 2017
Daane Dinthe v. Hollandia Staete NHSB BYL.G-1-3091594 Drys Drylts v.d. Meiakkers Dinthe 2017
Diedel Dinthe v. Hollandia Staete NHSB BYL.G-1-3091592 Drys Drylts v.d. Meiakkers Dinthe 2017
Dinthe’s Dabbert v. Hollandia Staete NHSB BYL.G-1-3091589 Drys Drylts v.d. Meiakkers Dinthe 2017
Dinthe’s Domela v. Hollandia Staete NHSB BYL.G-1-3091590 Drys Drylts v.d. Meiakkers Dinthe 2017
Dinthe’s Drys v. Hollandia Staete NHSB BYL.G-1-3091591 Drys Drylts v.d. Meiakkers Dinthe 2017
Dottir Dinthe v. Hollandia Staete NHSB BYL.G-1-3091593 Drys Drylts v.d. Meiakkers Dinthe 2017
Afke fan de Gauster Hoppen NHSB3086211 Hidde-Abe fan ’e Wetterkrite Welske fan de Gauster Hoppen 2017
Bauke fan de Gauster Hoppen NHSB3086204 Hidde-Abe fan ’e Wetterkrite Welske fan de Gauster Hoppen 2017
Emy fan de Gauster Hoppen NHSB3086210 Hidde-Abe fan ’e Wetterkrite Welske fan de Gauster Hoppen 2017
Gyske fan de Gauster Hoppen NHSB3086207 Hidde-Abe fan ’e Wetterkrite Welske fan de Gauster Hoppen 2017
Halbe fan de Gauster Hoppen NHSB3086205 Hidde-Abe fan ’e Wetterkrite Welske fan de Gauster Hoppen 2017
Jurre fan de Gauster Hoppen NHSB3086206 Hidde-Abe fan ’e Wetterkrite Welske fan de Gauster Hoppen 2017
Sinne fan de Gauster Hoppen NHSB3086209 Hidde-Abe fan ’e Wetterkrite Welske fan de Gauster Hoppen 2017
Wobke fan de Gauster Hoppen NHSB3086208 Hidde-Abe fan ’e Wetterkrite Welske fan de Gauster Hoppen 2017
Tetman-Brander fan Tjebbe’s Hiem NHSB3087500 Brander fan de Frije Wetters Beike 2017
Teuntje-Beike fan Tjebbe’s Hiem NHSB3087501 Brander fan de Frije Wetters Beike 2017
Tjalf-Brander fan Tjebbe’s Hiem NHSB3087499 Brander fan de Frije Wetters Beike 2017
Tjepke-Beike fan Tjebbe’s Hiem NHSB3087502 Brander fan de Frije Wetters Beike 2017
Tsara-Beike fan Tjebbe’s Hiem NHSB3087504 Brander fan de Frije Wetters Beike 2017
Tyske-Beike fan Tjebbe’s Hiem NHSB3087503 Brander fan de Frije Wetters Beike 2017
Boukje Froukje v. Dijk en Waard NHSB3088624 Wytse Dauwe fan de Frije Wetters Froukje 2017
Doutsen Froukje v. Dijk en Waard NHSB3088629 Wytse Dauwe fan de Frije Wetters Froukje 2017
Feike Wytse v. Dijk en Waard NHSB3088622 Wytse Dauwe fan de Frije Wetters Froukje 2017
Fetsje Froukje v. Dijk en Waard NHSB3088625 Wytse Dauwe fan de Frije Wetters Froukje 2017
Hidde Wytse v. Dijk en Waard NHSB3088623 Wytse Dauwe fan de Frije Wetters Froukje 2017
Hinke Froukje v. Dijk en Waard NHSB3088627 Wytse Dauwe fan de Frije Wetters Froukje 2017
Jeltje Froukje v. Dijk en Waard NHSB3088628 Wytse Dauwe fan de Frije Wetters Froukje 2017
Mynke Froukje v. Dijk en Waard NHSB3088626 Wytse Dauwe fan de Frije Wetters Froukje 2017
Teye Wytse v. Dijk en Waard NHSB3088621 Wytse Dauwe fan de Frije Wetters Froukje 2017
Elske NHSB BYL.G-1-3080430 Murk Dwayke 2017
Femke NHSB BYL.G-1-3080426 Murk Dwayke 2017
Fenna NHSB BYL.G-1-3080428 Murk Dwayke 2017
Jinthe NHSB BYL.G-1-3080429 Murk Dwayke 2017
Jurre NHSB BYL.G-1-3080425 Murk Dwayke 2017
Nienke NHSB BYL.G-1-3080427 Murk Dwayke 2017
Sietse NHSB BYL.G-1-3080424 Murk Dwayke 2017
Alves NHSB3073016 Brún Wopke v.d. Meiakkers Hanne Harmien v.d. Eenhoornleijn 2017
Brenet NHSB3073020 Brún Wopke v.d. Meiakkers Hanne Harmien v.d. Eenhoornleijn 2017
Dante NHSB3073019 Brún Wopke v.d. Meiakkers Hanne Harmien v.d. Eenhoornleijn 2017
Lloris NHSB3073018 Brún Wopke v.d. Meiakkers Hanne Harmien v.d. Eenhoornleijn 2017
Memphis NHSB3073017 Brún Wopke v.d. Meiakkers Hanne Harmien v.d. Eenhoornleijn 2017
Nouri NHSB3073015 Brún Wopke v.d. Meiakkers Hanne Harmien v.d. Eenhoornleijn 2017
Ramos NHSB3073014 Brún Wopke v.d. Meiakkers Hanne Harmien v.d. Eenhoornleijn 2017
Samaras NHSB3073013 Brún Wopke v.d. Meiakkers Hanne Harmien v.d. Eenhoornleijn 2017
Aebe NHSB3070523 Jelke Silke 2017
Afke NHSB3070525 Jelke Silke 2017
  • 1(current)
  • 2
  • 3